ADR

ADR

ADR; Accord européen relatief au transport international de marchandises Dangereuses par Route, ofwel de Europese regelgeving met betrekking tot het vervoeren van gevaarlijke stoffen over de weg.

Voor wie is deze training bestemd

Deze training is bestemd voor eenieder die beroepsmatig een vrachtauto bestuurt met gevaarlijke
stoffen. Op grond van het ADR-verdrag moeten chauffeurs die gevaarlijke stoffen vervoeren in het
bezit zijn van een ADR vakbekwaamheidscertificaat.

De meest voorkomende varianten:

 

ADR basis

Chauffeurs die gevaarlijke stoffen over de weg vervoeren dienen in het bezit zijn van tenminste het ADR basis certificaat. Verschillende voertuigen en de vereiste wettelijke voorschriften komen tijdens de
basistraining aan bod. Ook gevaareigenschappen, gevarenklassen, regels voor het vervoer enz.
worden tijdens deze training besproken. Het ADR certificaat is 5 jaar geldig.

ADR basis + tank

Chauffeurs die gevaarlijke stoffen vervoeren in tankwagens en containers dienen in het bezit te zijn van het ADR Basis + tank certificaat.

Klasse 1 en 7

Chauffeurs die gevaarlijke stoffen vervoeren in tankwagens en containers en stoffen uit klasse 1 (explosieve stoffen) en klasse 7 (radioactieve stoffen) dienen in het bezit te zijn van het ADR Basis + tank + Klasse 1 en 7 certificaat.

De leerdoelen tijdens deze cursus zijn:

• De cursist kent de betekenis van kenmerking, etikettering, grote etiketten en kenmerking met oranje borden
• De cursist heeft kennis van de algemene informatie inzake wettelijke aansprakelijkheid
• De cursist is op de hoogte van informatie over multimodaal vervoer
• De cursist kent de beperkingen van het verkeer in tunnels en instructies aangaande het gedrag in tunnels
• De cursist heeft kennis van los gestort vervoer en (typen) bulkcontainers
• De cursist kan de algemene voorschriften waaraan het vervoer van gevaarlijke goederen onderworpen is omschrijven
• De cursist is zich bewust van de belangrijkste soorten gevaar en kent de criteria voor indeling in gevarenklassen
• De cursist kan informatie over milieubescherming door de controle op de overbrenging van afvalstoffen omschrijven
• De cursist kent de preventieve en veiligheidsmaatregelen die passen bij de verschillende soorten van gevaar
• De cursist is zicht bewust van de voorschriften voor de beveiliging
• De cursist herkent de verschillende verpakkingen en bijbehorende eisen en kan deze omschrijven
• De cursist kan bepalen wat een bestuurder tijdens het vervoer van gevaarlijke goederen wel en niet moet doen
• De cursist kan het doel van de technische uitrusting van voertuigen bepalen en kan de werking controleren
• De cursist kan de samenladingsverboden in eenzelfde voertuig of container vaststellen
• De cursist kan voorzorgsmaatregelen nemen tijdens het laden en lossen van gevaarlijke goederen
• De cursist begrijpt de voorschriften voor de behandeling en stuwage van goederen

Met betrekking tot ongevallen, eerste hulp en brandbestrijding zijn de leerdoelen:
• De cursist is bekend met en in staat tot het gebruik van de inhoud van een standaard verbandtrommel
• De cursist kan de eerste maatregelen bij een voorval of ongeval (met o.a. brandwonden) nemen
• De cursist bestrijdt zelf een kleine, beginnende brand (bijv. in banden, motor of rem)
• De cursist kan een uitstromende vloeistof indammen of conditioneren
• De cursist kan een vluchtmasker gebruiken

De leerdoelen bij ADR Tank zijn:

• De cursist heeft algemene theoretische kennis van de diverse laad- en lossystemen
• De cursist is zich bewust van het gedrag van voertuigen op de weg, met inbegrip van bewegingen van de lading
• De cursist kan de specifieke voorschriften voor de voertuigen en specifieke aanvullende bepalingen die van toepassing zijn op het gebruik van die voertuigen uitleggen

De leerdoelen bij Klasse 1:

• De cursist kan de specifieke voorschriften inzake het samenladen en bij het vervoer van stoffen en voorwerpen van klasse 1 omschrijven
• De cursist kan de specifieke gevaren omschrijven die met ontplofbare en pyrotechnische stoffen en voorwerpen verband houden

De leerdoelen bij Klasse 7:

• De cursist kan de specifieke gevaren die met ioniserende straling verband houden omschrijven
• De cursist kan de specifieke voorschriften inzake verpakking, behandeling, samenlading en stuwage van radioactieve stoffen interpreteren
• De cursist kan de overige specifieke voorschriften met betrekking tot het vervoer van radioactieve stoffen interpreteren
• De cursist kan vaststellen welke bijzondere maatregelen genomen moeten worden in het geval van een ongeval waarbij radioactieve stoffen betrokken zijn

Examen

Het examen wordt afgenomen door CBR / CCV. Dit is een schriftelijk examen.

ADR basis initieel (nieuw), 2 dagen + examen
ADR basis verlenging, 2 dagen + examen
ADR basis + tank initieel (initieel), 3 dagen + examens
ADR basis + tank verlenging, 2 dagen + examens
ADR basis + tank + klasse 1 + klasse 7 initieel (nieuw) + examens
ADR basis + tank + klasse 1 + klasse 7 verlenging + examens
Andere samenstellingen zijn natuurlijk mogelijk

De training kan meetellen voor de nascholing vakbekwaamheid, code 95
Daarnaast kan het zijn dat u recht heeft op SOOB subsidie

De training kunnen we “incompany” verzorgen, bij u op het bedrijf, of u kan aansluiten bij een van onze “open inschrijvingen”, welke terug te vinden zijn op: https://www.tanederland.nl/cursussen/