Algemene voorwaarden

ALGEMENE VOORWAARDEN  TA Nederland Artikel 1:      Toepasselijkheid
 1. Op alle door TA Nederland gedane aanbie­dingen en alle met TA Nederland ge­slo­ten overeenkom­sten als­mede de uitvoe­ring daarvan en alle an­dere verbintenissen met TA Nederland zijn uit­sluitend deze algeme­ne voor­waarden van toe­passing. De toepasse­lijkheid van door op­drachtge­ver ge­hanteerde algemene ­voorwaarden, hoe dan ook ge­naamd, wordt hier­mede uit­drukkelijk afgewe­zen.
 2. Afwijkingen van deze algemene voorwaarden kunnen slechts schriftelijk wor­den overeengekomen. Deze afwijkingen, te eniger tijd toegepast of getolereerd ten voordele van de opdrachtgever, geven deze laatste nimmer het recht zich later daarop te beroepen, of de toepassing van een dergelijke afwijking, als voor hem vaststaand, voor zich op te eisen.
 3. Onder TA Nederland wordt in deze algemene ­voor­waarden ver­staan, Traffic Academy Nederland B.V.
 4. De vernietiging of nietigheid van enige bepaling van deze voorwaarden laat de geldigheid van de overige bepalingen van deze voorwaarden onverlet. In geval van vernietiging of nietigheid van enige bepaling van deze voorwaarden, dient de bepaling welke qua strekking het meest beantwoordt aan de nietige bepaling als geldig te worden aangemerkt.
Artikel 2:      Offertes
 1. Alle door TA Nederland gedane aanbiedingen zijn vrij­blij­vend en geba­seerd op uitvoering onder normale om­standighe­den en gedurende voor TA Nederland normale werk­tijden, tenzij uitdrukke­lijk ­schriftelijk anders is overeengekomen. Indien de vrijblij­vende aanbieding niet binnen een termijn van 3 maanden door opdrachtgever is geaccepteerd, dan wordt de aanbieding geacht te zijn herroepen.
 2. Herroepingen van door TA Nederland gedane aanbiedingen kunnen vormvrij plaatsvinden.­­
 3. Een aanvaarding van een aanbieding die afwijkt van deze aanbieding, geldt als een verwerping van de oorspronkelijke aanbieding en als een nieuwe aanbieding die TA Nederland niet bindt. Dit geldt ook indien de aanvaarding slechts op onderge­schikte punten van die aanbieding afwijkt.
 4. Kennelijke vergissingen in de aanbieding van TA Nederland ontheffen deze van haar verplichtingen en/of schadevergoeding welke daaruit zou kunnen voortvloeien; zulks geldt ook na het tot stand komen van de overeenkomst
Artikel 3:      Overeenkomsten
 1. De overeenkomst komt tot stand door verzen­ding van de schrifte­lijke bevestiging van TA Nederland aan op­drachtgever dat de opdracht is aan­vaard. Bij gebre­ke van schriftelijke bevesti­ging blijkt de tot­standkoming uit het uit­voe­ring geven door TA Nederland aan de gege­ven op­dracht.
 2. TA Nederland is bevoegd, voor de uitvoering van de over­eenkomst gebruik te maken van door TA Nederland aan te stellen of aangestelde medewer­kers, dan wel in te huren krachten die naar oordeel van TA Nederland vol­doen­de zijn gekwalifi­ceerd. Vervanging daarvan tijdens uitvoe­ringsduur van de overeenkomst kan naar goed­dunken van TA Nederland plaatsvin­den.
 3. Opdrachtgever is niet gerechtigd, enige overeenkomst met TA Nederland op enigerlei wijze te annuleren, behoudens schriftelijke toestemming van TA Nederland.
Artikel 4:      Prijzen
 1. Alle prijzen zijn exclusief B.T.W. De prijzen zijn berekend op een totstandkoming van een overeenkomst binnen een termijn van uiterlijk 3 maanden na de datum van de offerte.
 2. In geval van aantoonbare wijziging van één of meer kostprijsbepa­lende factoren, zoals in­koopprijzen, valutakoer­sen, lonen, belas­tin­gen, rech­ten, lasten, vrachten e.d. na aan­bieding c.q. tot­standko­ming van de overeen­komst, is TA Nederland gerechtigd de overeen­gekomen prijzen dien­overeenkomstig te wijzigen, onge­acht of de wijziging voor TA Nederland voorzienbaar was ten tijde van het doen van de aanbieding c.q. het sluiten van de overeenkomst. TA Nederland zal de opdrachtgever alsdan hiervan schriftelijk in kennis stellen, waarbij de opdrachtgever reeds nu vooralsdan de wijziging van de overeenkomst accepteert en derhalve niet het recht heeft om de overeenkomst te annuleren.
 3. Eventuele van TA Nederland uitgaande termijn- en/of deel­facturen zullen op basis van de gewijzig­de prijsbe­palende factoren worden aange­past. 
Artikel 5:      Wanprestatie opdrachtgever
 1. Alle kosten – zowel interne kosten als externe kosten – voortvloeiende uit het niet, niet tijdig of niet be­hoor­lijk nakomen door de opdrachtgever van diens verplichtingen jegens TA Nederland, komen ten laste van de opdrachtgever.­
 2. Zolang opdrachtgever – om wat voor reden dan ook – niet, niet tijdig of niet behoorlijk zijn verplichtingen nakomt heeft TA Nederland het recht om de overeengekomen prestaties op te schorten, het recht om de overeenkomst te ontbinden alsmede het recht om schadevergoeding van de opdrachtgever te vorderen.
Artikel 6:      Levertijden / Termijnen / Annulering
 1. Opgegeven levertijden / -termijnen zijn nimmer te beschou­wen als fatale ter­mijn.
 2. De levertermijn vangt aan nadat de overeenkomst tussen partijen tot stand is gekomen en nadat alle voor de uitvoering noodzakelijke gegevens in het bezit zijn van TA Nederland en de opdrachtgever aan al zijn verplichtingen heeft voldaan.­­
 3. Overschrijding van de levertijd, door welke oorzaak ook, geeft op­drachtgever in geen enkel geval recht op schadevergoe­ding. Evenmin kan de opdrachtgever aanspraak maken op ontbinding van de overeenkomst­­­
 4. Nadat een training ingepland is, hanteren wij voor annulering van de training tot een week voor aanvang geen kosten. Bij annulering binnen een week voor aanvang bedragen de annuleringskosten 50 % van de cursuskosten.
 5. Indien TA Nederland door overmacht van blijvende of tijdelijke aard wordt verhinderd de opdracht (verder) uit te voeren, is zij gerechtigd zonder enige verplichting tot schadevergoeding de opdracht door een daartoe strekkende schriftelijke mededeling en zonder gerechtelijke tussenkomst geheel of gedeeltelijk te ontbinden/ verplaatsen, onverminderd het recht op betaling door de opdrachtgever van hetgeen TA Nederland reeds heeft geleverd dan wel heeft gepresteerd voordat er sprake was van een overmachtssituatie, dan wel is TA Nederland gerechtigd de (verdere) uitvoering van de opdracht voor de duur van de overmacht op te schorten. De schriftelijke of mondelinge mededeling kan voor aanvang van de opdracht plaats vinden, of in geval van overmacht tijdens de opdracht (bijv. ziekte, stroomuitval, technisch defect materialen).  Ingeval door TA Nederland voor de mogelijkheid van opschorting wordt gekozen, blijft zij gerechtigd, bij voortduren van de overmachtssituatie, de opdracht alsnog geheel dan wel gedeeltelijk te ontbinden/verplaatsen.
Artikel 7:      Overmacht
 1. Omstandigheden buiten de wil en/of toedoen van deze TA Nederland welke van dien aard zijn dat naleving van de overeenkomst redelijkerwijs niet meer of niet meer in volle omvang gevergd kan worden, geeft TA Nederland het recht de overeenkomst geheel of ten dele te ontbinden en/of door uitvoering daarvan op te schorten zonder enige verplichting tot schadevergoeding.­­­­­­­­­
 2. Als omstandigheden in het vorige lid van dit artikel bedoeld, gelden onder andere : werkstakingen, bedrijfsbezettingen, bovenmatig ziekteverzuim van personeel, oproer,molest, brand, waterschade, storing in de levering van energie, overheids­maatregelen alsmede niet, niet volledige en/of vertraagde levering door toeleveranciers.
 3. In geval van overmacht heeft TA Nederland het recht de opdracht zodanig te wijzigen dat de uitvoering van het werk redelijker­wijs mogelijk wordt. De meerdere of mindere kosten, uit wijziging van de opdracht voortvloeiende, zullen bij de opdrachtgever in rekening worden gebracht, terwijl de opdrachtgever verplicht is TA Nederland een vergoeding te geven voor reeds verrichtte doch niet van nut gebleken werkzaamheden en leveringen, zo daartoe aanleiding bestaat.  De betaling zal in dat geval plaatsvinden binnen vier weken na het ogenblik waarop vaststaat, dat de opdracht niet op de aanvankelijk overeengekomen wijze kan worden uitgevoerd. 
Artikel 8:      Eigendomsvoorbehoud en eigendoms­over­gang.
 1. Alle eigendomsrechten, zowel intellectueel als anderszins, van alle door TA Nederland ver­strekte advie­zen, tekeningen, afbeeldingen, teksten, sche­ma’s, ontwerpen, werkmethoden, procedures, cursus­materia­len, zorgsys­temen e.d., op welke manier ook ver­strekt, alsook gegevens op informatiedragers in de ruimste zin, berusten bij TA Nederland. Deze afbeel­dingen, informatie, adviezen, tek­sten etc. mogen zonder uitdruk­ke­lijke schrif­telij­ke toestem­ming van TA Nederland niet aan der­den worden doorgegeven, ter inza­ge worden ver­strekt, worden vermenigvul­digd of nage­maakt, op welke wijze dan ook.
 2. Ter zake alle door TA Nederland verstrekte adviezen, teke­ningen, afbeel­dingen, teksten, schema’s, ontwerpen, werkmetho­den, proce­dures, cur­sus­materialen, zorg­systemen e.d., alsook gegevens op informatiedragers in de ruimste zin, wordt op­dracht­gever slechts ge­bruiksrecht verleend.
 3. Het is opdrachtgever verboden, behoudens na uit­drukkelijke schrif­telijke toestemming van TA Nederland, wijzigingen aan te bren­gen in alle zaken waarvoor het uitdrukkelijke eigendoms­recht berust bij TA Nederland.
 4. Alle door TA Nederland aan opdrachtgever te leveren en geleverde zaken blijven eigendom van TA Nederland totdat opdrachtgever aan al zijn ver­plichtingen jegens TA Nederland heeft voldaan Ter zake de betref­fende, de vorige en volgen­de gelijksoorti­ge leveran­ties, Ter zake door TA Nederland verrich­te of te verrichten bijkomende werkzaamhe­den, als­mede Ter zake de vorderin­gen van TA Nederland je­gens opdrachtgever wegens tekortschie­ten door op­drachtgever in de nakoming van zijn verbin­te­nissen jegens TA Nederland.
 5. Opdrachtgever is verplicht om TA Nederland onmid­dellijk mededeling te doen van aanspraken op of pogingen van derden om zaken die eigen­dom zijn van TA Nederland in hun macht te krijgen c.q. zich daarop te verhalen. Opdrachtgever is gehouden om zijner­zijds alles te doen om de eigendoms- en/of vorderingsrechten van TA Nederland te bescher­men. 
Artikel 9:      Betaling
 1. Betaling van facturen van TA Nederland, die ook deelleve­ringen en/of deelprestaties kun­nen be­treffen of termijn­verrekeningen kunnen zijn, dient te ge­schie­den binnen 14 dagen na factuurdatum, op een door TA Nederland aan te geven wij­ze, zonder enige aftrek of verrekening.
 2. Bij niet stipte betaling is opdrachtgever per maand of enig ge­deelte daarvan aan TA Nederland een rente ver­schul­digd van de wette­lijke rente plus 2 % over de hoofdsom, te reke­nen vanaf 14 dagen na de fac­tuurda­tum.
 3. TA Nederland is te allen tijde gerechtigd om con­tante betaling van de fac­tuur te verlangen. Indien TA Nederland zulks verlangt is opdracht­ge­ver te allen tijde verplicht, de overeengekomen prijs ge­heel of gedeelte­lijk vooruit te betalen, dan­ wel naar de mening van TA Nederland vol­doende ze­kerheid te verstrekken.
 4. Indien TA Nederland voor of tijdens de uitvoering van zijn werkzaam­he­den duidelijke aanwijzin­gen ontvangt omtrent een vermin­derde kre­diet­waar­digheid van opdrachtgever, dan heeft TA Nederland het recht de uit­voering van zijn ver­plichtingen op te schorten, dan wel de over­eenkomst te ont­binden zonder dat enige inge­brekestelling en/of rechterlijke tussen­komst vereist zal zijn. Bovendien wordt de som voor hetgeen reeds is gepresteerd, onmiddellijk opeisbaar, of opdrachtgever moet ten genoege van TA Nederland tijdig zekerheid heb­ben gesteld voor een juiste en stipte beta­ling.
 5. Een betaling strekt eerst in mindering op de incassokosten, vervolgens op de verschuldigde rente en daarna op de hoofdsom. Indien de opdrachtgever meerdere facturen onbetaald laat, strekt een betaling, met inachtneming van het bepaalde in de vorige zin, eerst in mindering op de oudste factuur en vervolgens op de een na oudste factuur, enz..
 6. Wanneer TA Nederland een onbetaald gebleven factuur of gedeelte daarvan aan derden ter incasso geeft zijn alle kosten, zowel ge­rechtelijk als buitenge­rechtelijk, daarmede ver­band hou­dend voor rekening van op­drachtgever. De buitengerechtelijke kosten worden gesteld op 15 % van de hoofdsom, met een minimum van € 250,–. Opdrachtgever is bij invordering door TA Nederland tevens gehouden, de kosten te voldoen van deurwaarders, zaakwaarnemers en incassobureau’s, alsmede de declaraties van advocaten en procureurs. In voorkomende gevallen komen de kosten van faillissementsaanvraag alsmede opslagkosten (bij opschorting van levering) eveneens voor rekening van opdrachtgever.
 7. Het is de opdrachtgever niet toegestaan enige door hem aan TA Nederland verschuldigd bedrag te verrekenen met bedragen welke TA Nederland aan de opdrachtgever verschuldigd mocht zijn.
 8. In geval van tijdelijke onmogelijkheid tot presteren van TA Nederland is de opdrachtgever niet gerechtigd tot opschorting van de betaling. De opdrachtgever is evenmin gerechtigd tot opschorting van de betaling uit hoofde van deze overeenkomst in verband met enige andere met TA Nederland gesloten overeenkomsten.
 9. TA Nederland is gerechtigd de verdere uitvoering van haar werkzaamheden op te schorten, zolang de opdrachtgever jegens TA Nederland niet aan al zijn verplichtingen heeft voldaan. Een en ander laat het recht op schadevergoeding van TA Nederland onverlet. 
Artikel 10:    Ontbinding.
 1. Onverminderd het elders in deze overeenkomst bepaalde betreffende ontbinding, zal op het tijdstip waarop de opdrachtgever in staat van faillissement wordt verklaard, surséance van betaling aanvragen, of door beslaglegging, ondercuratelestel­ling of anderszins de beschikkingsbevoegdheid over zijn vermogen of delen daarvan verliest, de overeenkomst ontbonden zijn zonder rechterlijke tussenkomst of zonder dat enige ingebrekestelling zal zijn vereist, tenzij de curator of de bewindvoerder de uit deze overeenkomst voortvloeiende verplichtingen als boedelschuld erkent.
 2. Door ontbinding worden over en weer bestaande vorderingen onmiddellijk opeisbaar. De opdrachtgever is aansprakelijke voor de door TA Nederland geleden schade, onder meer bestaande uit winstderving. 
Artikel 11:    Aansprakelijkheid en exoneratie
 1. TA Nederland is nimmer aansprakelijk voor welke schade dan ook, daaronder begrepen bedrijfsschade, schade aan roerende of onroerende zaken danwel aan personen, zowel bij de opdrachtgever als bij derden tenzij er sprake is van opzet of grove schuld van TA Nederland niet zijnde de door TA Nederland bij de uitvoering van de overeenkomst ingeschakelde derden. De opdrachtge­ver vrijwaart TA Nederland te dezer zake tegen aanspraken van derden.
 2. Indien rechtens de aansprakelijkheid TA Nederland bestaat, is deze te allen tijde beperkt tot het bedrag dat TA Nederland vergoed krijgt van haar verzekeringsmaatschappij. Mocht geen dekking blijken te bestaan, om welke reden dan ook, dan is de aansprakelijkheid van TA Nederland beperkt tot de factuurwaarde exclusief BTW, tenzij TA Nederland er voor kiest om haar tekortkoming te herstellen. TA Nederland aanvaardt geen enkele aansprakelijkheid voor de gevolgen van de aanwijzigingen van de opdrachtgever of van derden voor zover deze door de opdrachtgever zijn voorgeschreven.   De opdrachtgever vrijwaart TA Nederland Ter zake vorderingen van derden.
 3. De opdrachtgever zal TA Nederland vrijwaren tegen alle acties en vorderingen Ter zake van inbreuk op enig intellectueel of industrieel eigendomsrecht, toebehorend aan derden, indien een dergelijke actie of vordering direct of indirect het gevolg is van werkzaamheden verricht in overeenstemming met de vereiste specificaties van de opdrachtgever.
 4. Alle reclames dienen, op straffe van verval van rechten van de opdrachtgever, binnen acht dagen na aflevering der goederen dan wel na het verrichten der diensten, althans nadat het gebrek redelijkerwijs geconstateerd had kunnen worden, per aangetekende brief te geschieden.
 5. Elke (rechts)vordering van de opdrachtgever jegens TA Nederland vervalt binnen een half jaar nadat enige wanprestatie/onrechtmatige daad door TA Nederland jegens de opdrachtgever is gepleegd.
ARTIKEL 12: TOEPASSELIJK RECHT EN BEVOEGDE RECHTER
 1. Op alle door TA Nederland verrichte handelingen, inclusief door en met TA Nederland gesloten overeenkomsten waar­op deze algemene voorwaarden van toepas­sing zijn, is het Nederlands recht van toe­passing.
 2. Alle geschillen voortvloeiende uit of verband hou­dende met een aanbie­ding, opdracht, over­eenkomst of verbintenis waarop deze algemene ­waarden van toepassing zijn, of betreffende de algemene voorwaarden zelf en haar uitleg en uitvoe­ring, zullen, voor zover de wette­lijke bepa­lingen zulks toelaten, worden onderworpen aan het oor­deel van de absoluut bevoegde rechter in het arron­dis­sement ‘s-Hertogenbosch.