Cursus preventiemedewerker

Elk bedrijf moet ten minste één preventiemedewerker in dienst hebben. Samen met de bedrijfsarts en andere arbodienstverleners werkt de preventiemedewerker aan gezond en veilig werken binnen het bedrijf. De preventiemedewerker heeft drie wettelijke taken: 1.    Het ondersteunen van de werkgever om optimale arbeidsomstandigheden te realiseren. Dit gebeurt via de risico-inventarisatie en -evaluatie (RI&E). 2.    Het adviseren en nauw samenwerken met de arbo-deskundigen en de ondernemingsraad (OR) of personeelsvertegenwoordiging over de te nemen maatregelen voor een goed arbeidsomstandighedenbeleid. 3.    Het (mede) uitvoeren van arbo-maatregelen. Daarnaast kan hij in overleg het takenpakket uitbreiden met bijvoorbeeld de rol van vertrouwenspersoon, of de organisatie van de bedrijfshulpverlening. Tijdens de cursus komen de volgende onderwerpen aan bod: •    Risico-, Inventarisatie- en Evaluatie (RIE) •    Taken en bevoegdheden OR/MR/PVT/ andere belanghebbenden •    Plaats & positie preventiemedewerker •    Uitvoeren van Arbo-maatregelen •    Geven van voorlichting en instructie De cursus, welke één dag duurt, bieden we aan op onderstaande data: –    29 augustus –    26 september –    31 oktober –    28 november Complete planning is terug te vinden op: https://www.tanederland.nl/cursussen/
Social Share