Telefoon: 013-7440044 | E-mail: info@tanederland.nl

Veiligheid

HomeVeiligheid

Natuurlijk kunnen we u van dienst zijn met ADR, VCA en BHV trainingen. Daarnaast kan u ook terecht voor de awareness / bewustwordingstrainingen gevaarlijke stoffen, of de cursus veiligheidsadviseur.

Staat er in het overzicht niet de opleiding bij waar u naar zoekt, neem dan contact met ons op. Wij kunnen vrijwel alle opleidingen op het gebied van veiligheid (laten) verzorgen.

Heeft u vragen over de onze cursussen en/of wilt u een prijsopgave ontvangen? Neem contact met ons op e-mail: info@tanederland.nl of bel 013-7440044

  ADR

  algemeen

  ADR; Accord européen relatief au transport international de marchandises Dangereuses par Route, ofwel de Europese regelgeving met betrekking tot het vervoeren van gevaarlijke stoffen over de weg.

  De meest voorkomende varianten hebben we voor u onder elkaar gezet.

  voor wie is deze training bestemd

  Deze training is bestemd voor eenieder die beroepsmatig een vrachtauto bestuurt met gevaarlijke

  stoffen. Op grond van het ADR-verdrag moeten chauffeurs die gevaarlijke stoffen vervoeren in het

  bezit zijn van een ADR vakbekwaamheidscertificaat.

  toelatingseisen

  geen.

  examens

  Examens (basis en herhaling) worden afgenomen door CBR/ CCV. De examens bestaan uit een schriftelijk examen.

  ADR cursus

  basis (stukgoed) 

  verschillende voertuigen en de vereiste wettelijke voorschriften komen tijdens de

  basistraining aan bod. Ook gevaareigenschappen, gevarenklassen, regels voor het vervoer enz.

  worden tijdens deze training besproken. Het ADR certificaat is 5 jaar geldig.

  basis (herhaling)

  chauffeurs die in het bezit zijn van een ADR certificaat basis, dienen elke

  vijf jaar een herhalingscursus te volgen.

  ADR cursus

  specialisatie tank

  dit aanvullende gedeelte is verplicht voor chauffeurs in tankauto’s en tankcontainers en

  behandelt lengtegolving, dwarsgolving, technische eisen, constructie voertuig, keuringen enz.

  ADR cursus

  klasse 1

  ditaanvullende gedeelte behandelt de bijzondere risico’s van explosieve stoffen en

  specifieke vervoersvoorschriften.

  klasse 7

  dit aanvullende gedeelte behandelt de risico’s van het vervoer van radioactieve stoffen en de bijbehorende voorschriften.

  BASISVEILIGHEID VCA

  EN BASISVEILIGHEID VOOR OPERATIONEEL LEIDINGGEVENDEN (VCA VOL)
  Doel 

  Heden ten dage worden er vele eisen gesteld aan bedrijven die werkzaamheden uitvoeren voor instellingen zoals overheid, provincie of gemeentes. Maar ook de (petro) chemische bedrijven, transportbedrijven en aannemersbedrijven stellen hoge eisen. Een van deze eisen is veiligheid. Wil men als bedrijf werkzaamheden uitvoeren voor deze bedrijven dan moet het uitvoerende personeel in het bezit zijn van het certificaat basisveiligheid (VCA). De VOL certificering is voor de leidinggevenden van chauffeurs, voormannen van aannemersbedrijven, e.d.

  Doelgroep

  De training is speciaal bedoeld voor werknemers, of leidinggevenden van bijvoorbeeld: aannemersbedrijven, constructiebedrijven, transportbedrijven enz.. De training geeft de kandidaten inzicht in de gevaren die kunnen ontstaan tijdens de uitvoering van de diverse werkzaamheden.

  Inhoud van de training

  • Veiligheidswetgeving;
  • Risico en ongevallenpreventie;
  • Gevarenbronnen en gevaarlijke stoffen;
  • Werken in besloten ruimten;
  • Brandveiligheid en metingen;
  • Ongevallen, persoonlijke beschermingsmiddelen;
  • Toxicologie;
  • Bedrijfsnoodplan;
  • Taak- risico analyse.

  En extra bij VCA VOL

  • Wetgeving Arbeidsomstandigheden, Veiligheid preventie risicobeheersing,
  • Werkvergunning / werken in besloten ruimte, elektriciteit, omgaan met gevaarlijke stoffen,
  • Gevaar van brand en explosie, veilig werken met gereedschap, hijsen en tillen, werken op hoogte,
  • Persoonlijke beschermingsmiddelen, struikelen, uitglijden en vallen.

  Certificaten

  Het examen wordt afgenomen door een landelijk erkend exameninstituut. Bij voldoende resultaat krijgt de deelnemer het certificaat Veiligheid voor Operationeel Leidinggevenden. Het certificaat is 10 jaar geldig.

  De opleiding voldoet ook aan de normen van de stichting SSVV, het Centraal College van Deskundigen in Basisveiligheid.

  De mogelijkheid bestaat om deze opleiding voor 14 uur te laten meetellen voor de nascholing code 95.De aan- en afmeldkosten CCV bedragen € 20,00 p.p.p.d. excl. BTW.

  BEDRIJFSHULPVERLENING BHV

  Doel 

  Medewerkers, die zich binnen het bedrijf (gaan) bezig houden met de BHV-taken.

  Een specifieke opleiding is niet vereist. De medewerkers worden in korte tijd de basiskennis en vaardigheden aangereikt om de bedrijfshulpverlening in uw bedrijf (mede) gestalte te geven.
  Duur en Trainingslocatie

  1 trainingsdag bij u op het bedrijf of op één van onze locaties. De training kan voor  7 mee tellen voor de verplichte nascholing beroepschauffeur code 95.

  Inhoud van de training

  1e dagdeel EERSTE HULP

  • Vijf taken, bewustzijnsstoornissen, ademhalingsstoornissen, circulatiestoornissen
  • Stelpen ernstige bloedingen, shock, wonden steriel afdekken door aanleggen snelverband
  • Brandwonden, botbreuken, oogletsel, meer verwondingen tegelijk

  2e dagdeel COMMUNICATIE/ BRANDBESTRIJDING/ ONTRUIMING

  • Melden incident, hulp van buitenaf, gevaren bij melden, communicatiemiddelen
  • Branddriehoek, brand en brandstadia, blussen, blusmiddelen en blustoestellen
  • Elektriciteitskasten, gevaarlijke stoffen, uw taak, ontruimingsplan, procedures, rol bedrijfshulpverlener bij ontruiming, oefenen gevaren, vluchtroutes, noodverlichting, luchtbehandeling, rook- en warmte afvoerinstallaties, liften, brandweeringang

  De inhoud van de training wordt in overleg met u zoveel mogelijk als maatwerk samengesteld, de theorie en praktijk worden afgestemd op de tankstation medewerkers.

  Certificaat en rapportage

  Na afloop van de training ontvangt men een certificaat met een geldigheid van 1 jaar.

  Kosten

  Tarief instructeur:

  EHBO

  Doel 

  Eerste Hulp Bij Ongelukken

  FYSIEKE BELASTING

  Voor wie is deze training bestemd

  Deze training is bestemd voor medewerkers, die in de dagelijkse praktijk regelmatig te maken hebben met werkzaamheden waarbij hij of zij moet tillen, dragen, trekken en duwen. Het op de juiste wijze gebruiken van beschikbare hulpmiddelen (steekwagen, handpallettruck, takel) is van groot belang. En natuurlijk is het belangrijk te weten hoe men op verantwoorde wijze iets moet tillen en dragen.

  Doel van de training
  Het streven in deze training is zoveel mogelijk praktijk gerichte kennis en vaardigheden op het gebied van tillen en dragen bij te brengen zodat bij de werknemers rugklachten achterwege blijven en een goede gezondheid blijft bestaan.

  Toelatingseisen

  Er zijn geen specifieke toelatingseisen.

  Inhoud van de training
  Theorie:

  • Goed tillen en dragen van voorwerpen,
  • Het op verantwoorde wijze gebruik maken van beschikbare hulpmiddelen,
  • Het op juiste wijze belasten van spieren en gewrichten,
  • Ergonomie op de werkplek en de Arbowet,
  • Praktische tips.

  Praktijk:

  De theorie wordt afgewisseld met praktijkoefeningen.

  Certificaat

  Na het met positief resultaat afleggen van een toets ontvangt de cursist een certificaat van deelname.

  GEVAARLIJKE STOFFEN

  Awareness / bewustwording gevaarlijke stoffen

  Inleiding
  Het omgaan met gevaarlijke stoffen brengt risico’s met zich mee. Om deze risico’s tot een minimum te beperken, is veilig werken van groot belang. Om dit veilige werken te waarborgen, moeten medewerkers goed zijn opgeleid. De Arbeidsomstandighedenwet stelt dat medewerkers die met gevaarlijke stoffen werken, hiervoor voorlichting en instructie moeten krijgen. Een verkorte training maakt medewerkers bewust van de te nemen veiligheidsmaatregelen bij het omgaan met gevaarlijke stoffen.

  Voor wie is deze training bestemd?
  De training is bedoeld voor alle medewerkers in het proces, die betrokken zijn bij het vervoer, de op- en overslag en de handelingen met gevaarlijke stoffen. De deelnemers leren op juiste wijze om te gaan met gevaarlijke stoffen. Bovendien leert de deelnemer hoe te handelen bij calamiteiten.

  LADING ZEKEREN

  Inleiding

  Het doel van de training is om de medewerker meer inzicht te verschaffen in het op veilige wijze zekeren van een lading en daarmee ongevallen te vermijden, de veiligheid te verhogen en om de zowel tijds- als kostenbesparend te leren werken.

   Duur en Trainingslocatie

  1 trainingsdag bij u op het bedrijf of op één van onze locaties. De training telt voor 7 uur mee voor de verplichte nascholing beroepschauffeur code 95.

  Inhoud van de training

  • Theorie:
  • Wettelijke basis voor het zekeren van lading, juridische voorschriften, civiel recht verantwoordelijkheid chauffeur, afzender en transporteur, gevolgen van het foutief laden
  • Natuurkundige basis voor de zekering van de lading, massatraagheidskracht, zekeringkracht en het wrijvingscoëfficiënt
  • Methoden en principes van het lading zekeren
  • Gebruik van hulpmiddelen
  • Berekenen hoe de lading moet worden gezekerd
  • Stapelen op verschillende hoogten
  • Praktijk:
  • Deze richt zich met name op het berekenen van zwaarte van ladingzekering en het gebruik van de hulpmiddelen om een lading te zekeren en de controle na zekering van de lading.

  De inhoud van de training wordt in overleg met u zoveel mogelijk als maatwerk samengesteld!

  Certificaat en rapportage

  Na afloop van de training ontvangt men een certificaat met een geldigheid van 5 jaar.

  BEVEILIGINGSMEDEWERKER LUCHTVRACHT

  Basis training 
  De training is voor medewerkers die binnen een organisatie betrokken zijn bij de behandeling van luchtvracht. De opleiding heeft tot doel dat de cursisten zich bewust worden van de huidige terroristische dreiging en voorkomen dat luchtvracht als middel voor terroristische doeleinden gebruikt kan worden. De deelnemers worden opgeleid volgens de vastgestelde exameneisen op het gebied van security awareness zoals deze door het Ministerie van Justitie zijn opgesteld en alleen door gecertificeerde opleidingsinstituten mogen worden uitgevoerd.

  Certificering
  TA Nederland is erkend om de training “Medewerker Luchtvracht” te verzorgen. Deze erkenning is verleend door de Nationaal Coördinator Terrorismebestrijding (NCTb) van de Koninklijke Marechaussee.

  Inhoud van de training
  • Achtergronden terrorisme
  • Herkenning van sabotagemogelijkheden
  • Belang van de ketenveiligheid
  • Rol van de Koninklijke Marechaussee en Justitie
  • Taken, bevoegdheden en verantwoordelijkheden van de bij de beveiliging betrokken organisaties

  Groepsgrootte en locaties
  Deze training kunnen wij bij u op locatie verzorgen, of aanmelden op zgn. “open inschrijvingen” behoort tot de mogelijkheden.

  Cursusduur
  1 dagdeel

  Certificaat
  Na afloop wordt een toets afgenomen. Bij voldoende beoordeling ontvangt de deelnemer een certificaat. Dit certificaat heeft een geldigheidsduur van één jaar.

  VEILIG WERKEN MET…

  Doel 

  Voor de meeste hijsmiddelen als bovenloopkranen, zwenkkranen en portaalkranen kan TA Nederland een veiligheidstraining verzorgen.

  VEILIGHEIDSADVISEUR

  Achtergrond

  Sinds 1 januari 2000 moet er binnen ondernemingen die gevaarlijke stoffen laden, lossen, verpakken, vullen, en/of vervoeren over spoor, weg of water (minimaal) een veiligheidsadviseur werkzaam zijn.

  Bij kleinere bedrijven zal dit waarschijnlijk een directielid, of manager zijn, of een externe partij.

  De verplichting is geregeld in Europese overeenkomsten. Voor het wegvervoer is dit het ADR, voor het spoor het RID en voor het water het ADNR.

  De veiligheidsadviseur moet controleren, adviseren en rapporteren op grond van een aanwijzing in de bijlagen van de wet vervoer gevaarlijke stoffen. 

  Voor wie is deze training bestemd

  Doorgaans; operationeel leidinggevenden, (warehouse)managers, directieleden, planners, eigen rijders

  Toelatingseisen

  Geen, enige kennis van de wet- en regelgeving op het gebied van gevaarlijke stoffen is echter wel gewenst.

  Inhoud van de training

  De training bestaat uit een gemeenschappelijk deel en een vervoersspecifiek deel; wegvervoer, spoorvervoer, of binnenvaart. De wetgeving wordt aan de hand van praktijkcases uitgelegd. De controlerende, adviserende en rapporterende aan te leren vaardigheden worden allen op deze wijze behandeld.

  WINTERVOORBEREIDING

  Doel en doelgroep
  Doel van de training is om aan de beroepschauffeur kennis bij te brengen op het gebied van:
  • Kennis van de technische kenmerken en de werking van de veiligheidsvoorzieningen teneinde het voertuig onder controle te houden, de slijtage te beperken en disfuncties te voorkomen
  • De regelgeving betreffende het goederenvervoer kennen
  • De regelgeving betreffende het personenvervoer kennen

  Er is in de training aandacht voor onder andere:
  • Functie en opbouw banden
  • Functie en opbouw profiel
  • ABS
  • Sperdifferentieel
  • Elektrische rem en motorrem
  • Wet- en regelgeving landen met betrekking tot kettingen en winterbanden
  • Update nieuwe regels

  In het praktijkdeel komt aan de orde:
  • Winterklaar maken voertuig
  • Storing analyseren met behulp van instructieboek
  • Repareren van eenvoudige storingen
  • Kennis over zaken die zelf te maken zijn en zaken die door professionals moeten worden opgelost
  • Analyseren en doorgeven van storingen
  • Sneeuwkettingen monteren
  • Kleine reparaties met behulp van reparatiepakket