Telefoon: 013-7440044 | E-mail: info@tanederland.nl

Veiligheid

HomeVeiligheid

Natuurlijk kunnen we u van dienst zijn met ADR, VCA en BHV trainingen. Daarnaast kan u ook terecht voor de awareness / bewustwordingstrainingen gevaarlijke stoffen, of de cursus veiligheidsadviseur.

Staat er in het overzicht niet de opleiding bij waar u naar zoekt, neem dan contact met ons op. Wij kunnen vrijwel alle opleidingen op het gebied van veiligheid (laten) verzorgen.

Heeft u vragen over de onze cursussen en/of wilt u een prijsopgave ontvangen? Neem contact met ons op e-mail: info@tanederland.nl of bel 013-7440044

  In het menu ziet u een selectie van een aantal verschillende trainingen.

  ADR

  Algemeen
  ADR; Accord européen relatief au transport international de marchandises Dangereuses par Route, ofwel de Europese regelgeving met betrekking tot het vervoeren van gevaarlijke stoffen over de weg.

  Voor wie is deze training bestemd
  Deze training is bestemd voor eenieder die beroepsmatig een vrachtauto bestuurt met gevaarlijke
  stoffen. Op grond van het ADR-verdrag moeten chauffeurs die gevaarlijke stoffen vervoeren in het
  bezit zijn van een ADR vakbekwaamheidscertificaat.

  De meest voorkomende varianten:
  ADR basis
  Chauffeurs die gevaarlijke stoffen over de weg vervoeren dienen in het bezit zijn van tenminste het ADR basis certificaat. Verschillende voertuigen en de vereiste wettelijke voorschriften komen tijdens de
  basistraining aan bod. Ook gevaareigenschappen, gevarenklassen, regels voor het vervoer enz.
  worden tijdens deze training besproken. Het ADR certificaat is 5 jaar geldig.

  Meer informatie is te vinden op https://www.tanederland.nl/adr/

  VCA Basisveiligheid en VOL

  Doel

  Tegenwoordig worden er veel eisen gesteld aan bedrijven die werkzaamheden uitvoeren voor instellingen zoals overheid, provincie of gemeentes. Maar ook de (petro) chemische bedrijven, transportbedrijven en aannemersbedrijven stellen hoge eisen. Een van deze eisen is veiligheid. Wil men als bedrijf werkzaamheden uitvoeren voor deze bedrijven dan moet het uitvoerende personeel in het bezit zijn van het certificaat basisveiligheid (VCA). De VOL certificering is voor de leidinggevenden van chauffeurs, voormannen van aannemersbedrijven en dergelijke.

  Doelgroep

  De training is speciaal bedoeld voor werknemers, of leidinggevenden van bijvoorbeeld: aannemersbedrijven, constructiebedrijven, transportbedrijven enz.. De training geeft de kandidaten inzicht in de gevaren die kunnen ontstaan tijdens de uitvoering van de diverse werkzaamheden.

  De inhoud van de training:
  Thema A:
  • Voorbereiden, bespreken en inspecteren van werkzaamheden (veiligheid en gezondheid, VenG wetgeving, preventie, arbeidstijdenwet, milieuwetgeving, veilig werken en gedrag, gevaren en risico’s)
  Thema B:
  • Uitvoeren van werkzaamheden (de werkplek, persoonlijke beschermingsmiddelen, arbeidsmiddelen, specifieke werkomstandigheden: hoogte, besloten ruimte, slopen, lassen)
  Thema C:
  • Beheersen van specifieke gevaren (gevaarlijke stoffen, elektriciteit, brand en explosie)
  Thema D:
  • Beheersen van incidenten en ongevallen (ongevallen en noodsituaties).

  Meer informatie is te vinden op https://www.tanederland.nl/vca/

  BEDRIJFSHULPVERLENING BHV

  Doel 

  Medewerkers, die zich binnen het bedrijf (gaan) bezig houden met de BHV-taken.

  Een specifieke opleiding is niet vereist. De medewerkers worden in korte tijd de basiskennis en vaardigheden aangereikt om de bedrijfshulpverlening in uw bedrijf (mede) gestalte te geven.

  Inhoud van de training

  1e dagdeel EERSTE HULP

  • Vijf taken, bewustzijnsstoornissen, ademhalingsstoornissen, circulatiestoornissen
  • Stelpen ernstige bloedingen, shock, wonden steriel afdekken door aanleggen snelverband
  • Brandwonden, botbreuken, oogletsel, meer verwondingen tegelijk

  2e dagdeel COMMUNICATIE/ BRANDBESTRIJDING/ ONTRUIMING

  • Melden incident, hulp van buitenaf, gevaren bij melden, communicatiemiddelen
  • Branddriehoek, brand en brandstadia, blussen, blusmiddelen en blustoestellen
  • Elektriciteitskasten, gevaarlijke stoffen, uw taak, ontruimingsplan, procedures, rol bedrijfshulpverlener bij ontruiming, oefenen gevaren, vluchtroutes, noodverlichting, luchtbehandeling, rook- en warmte afvoerinstallaties, liften, brandweeringang

  Meer informatie is te vinden op https://www.tanederland.nl/bhv-bedrijfshulpverlening/

  EHBO

  EHBO Onderweg

  EHBO (Eerste Hulp Bij Ongevallen) of “Spoedeisende hulpverlening bij slachtoffers” is hulp welke slachtoffers geboden kan worden in afwachting van de professionele hulpverlening. Deze training kan dus niet alleen tijdens de werkzaamheden van pas komen, maar ook in uw privé situatie.

  Doel van de training

  De deelnemer leert om veilig te kunnen handelen bij incidenten. Hieronder valt het melden van een incident, het handelen bij een ongeval, het geven van eerste hulp en het toepassen van reanimatie, het beheersen van een incident en de overdracht van de situatie aan hulpdiensten.

  Meer informatie is te vinden op https://www.tanederland.nl/ehbo-onderweg-u21/

  FYSIEKE BELASTING

  Voor wie is deze training bestemd

  Deze training is bestemd voor medewerkers, die in de dagelijkse praktijk regelmatig te maken hebben met werkzaamheden waarbij hij of zij moet tillen, dragen, trekken en duwen. Het op de juiste wijze gebruiken van beschikbare hulpmiddelen (steekwagen, handpallettruck, takel) is van groot belang. En natuurlijk is het belangrijk te weten hoe men op verantwoorde wijze iets moet tillen en dragen. Daarnaast wordt er veel aandacht besteed aan een juiste zithouding, bijvoorbeeld in de vrachtwagen, of bus.

  Doel van de training

  Het streven in deze training is zoveel mogelijk praktijk gerichte kennis en vaardigheden op het gebied van tillen en dragen bij te brengen zodat bij de werknemers rugklachten achterwege blijven en een goede gezondheid blijft bestaan.

  Meer informatie is te vinden op https://www.tanederland.nl/fysieke-belasting-u20/

  GEVAARLIJKE STOFFEN

  Awareness / bewustwording gevaarlijke stoffen

  Inleiding
  Het omgaan met gevaarlijke stoffen brengt risico’s met zich mee. Om deze risico’s tot een minimum te beperken, is veilig werken van groot belang. Om dit veilige werken te waarborgen, moeten medewerkers goed zijn opgeleid. De Arbeidsomstandighedenwet stelt dat medewerkers die met gevaarlijke stoffen werken, hiervoor voorlichting en instructie moeten krijgen. Een verkorte training maakt medewerkers bewust van de te nemen veiligheidsmaatregelen bij het omgaan met gevaarlijke stoffen.

  Voor wie is deze training bestemd?
  De training is bedoeld voor alle medewerkers in het proces, die betrokken zijn bij het vervoer, de op- en overslag en de handelingen met gevaarlijke stoffen. De deelnemers leren op juiste wijze om te gaan met gevaarlijke stoffen. Bovendien leert de deelnemer hoe te handelen bij calamiteiten.

  LADING ZEKEREN

  Lading zekeren

  Bij de training Lading zekeren wordt onder andere aandacht besteed aan de verschillende methodes en principes van het lading zekeren, juiste gebruik van de hulpmiddelen en de wettelijke basis van het lading zekeren. Deze training is geschikt voor alle vrachtwagenchauffeurs; van losse goederen vervoeren tot bijvoorbeeld dieplader-chauffeurs.

  Doel van de training

  Het doel van de training is om de medewerker meer inzicht te verschaffen in het op veilige wijze zekeren van een lading en daarmee ongevallen te vermijden, de veiligheid te verhogen en om zowel tijds- als kostenbesparend te leren werken.

  Meer informatie is te vinden op https://www.tanederland.nl/lading-zekeren-u03/

  BEVEILIGINGSMEDEWERKER LUCHTVRACHT

  Basis training 
  De training is voor medewerkers die binnen een organisatie betrokken zijn bij de behandeling van luchtvracht. De opleiding heeft tot doel dat de cursisten zich bewust worden van de huidige terroristische dreiging en voorkomen dat luchtvracht als middel voor terroristische doeleinden gebruikt kan worden. De deelnemers worden opgeleid volgens de vastgestelde exameneisen op het gebied van security awareness zoals deze door het Ministerie van Justitie zijn opgesteld en alleen door gecertificeerde opleidingsinstituten mogen worden uitgevoerd.

  Certificering
  TA Nederland is erkend om de training “Medewerker Luchtvracht” te verzorgen. Deze erkenning is verleend door de Nationaal Coördinator Terrorismebestrijding (NCTb) van de Koninklijke Marechaussee.

  Inhoud van de training
  • Achtergronden terrorisme
  • Herkenning van sabotagemogelijkheden
  • Belang van de ketenveiligheid
  • Rol van de Koninklijke Marechaussee en Justitie
  • Taken, bevoegdheden en verantwoordelijkheden van de bij de beveiliging betrokken organisaties

  Meer informatie is te vinden op https://www.tanederland.nl/beveiligingsmedewerker-luchtvracht/

  VEILIG WERKEN MET…

  Veilig werken met diverse hijsmiddelen

  Voor de meeste hijsmiddelen als bovenloopkranen, zwenkkranen en portaalkranen kan TA Nederland een veiligheidstraining verzorgen.

  VEILIGHEIDSADVISEUR

  Achtergrond

  Sinds 1 januari 2000 moet er binnen ondernemingen die gevaarlijke stoffen laden, lossen, verpakken, vullen, en/of vervoeren over spoor, weg of water (minimaal) een veiligheidsadviseur werkzaam zijn.

  Bij kleinere bedrijven zal dit waarschijnlijk een directielid, of manager zijn, of een externe partij.

  De verplichting is geregeld in Europese overeenkomsten. Voor het wegvervoer is dit het ADR, voor het spoor het RID en voor het water het ADNR.

  De veiligheidsadviseur moet controleren, adviseren en rapporteren op grond van een aanwijzing in de bijlagen van de wet vervoer gevaarlijke stoffen. 

  Voor wie is deze training bestemd

  Doorgaans; operationeel leidinggevenden, (warehouse)managers, directieleden, planners, eigen rijders

  Meer informatie is te vinden op https://www.tanederland.nl/veiligheidsadviseur-adr/

  WINTERVOORBEREIDING

  Wintervoorbereiding

  Na deelname kunnen de cursisten de nodige voorbereiding voor de winter beoordelen en de regelgeving betreffende het goederenvervoer of personenvervoer kennen

  Doel van de training

  Doel van de training is om aan de beroepschauffeur kennis bij te brengen op het gebied van:
  • Kennis van de technische kenmerken en de werking van de veiligheidsvoorzieningen teneinde het voertuig onder controle te houden, de slijtage te beperken en disfuncties te voorkomen
  • Daarnaast biedt de cursus handvatten om gevaarlijke situaties door weersomstandigheden of gebreken aan het voertuig te herkennen. 

  Meer informatie is te vinden op https://www.tanederland.nl/wintervoorbereiding-u34/